MuhasebePortal
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE LİNKLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR

  ISPARTA SMMO

  ATATÜRK KÖŞESİ

  DETER VE BELGELERİN ANLAŞMAZILIK HALİNDDE TESLİMİNDE UYULACAK USUL KURALLARI

  DETER VE BELGELERİN ANLAŞMAZILIK HALİNDDE TESLİMİNDE UYULACAK USUL KURALLARI

  Tarih 16.Mayıs.2012, 09:40 Editör Necmeddin Öcal

  MESLEK MENSUBUNUN VE MÜKELLEFİN SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE UYMASI GEREKEN
  KURALLAR

  Mükellefin Meslek Mensubu İle Arasındaki Sözleşmeyi Feshetmesine Rağmen Defterlerinin Teslim Edilmemesi Halinde Yapılacak İşlemler
  Tarih: 16/05/2012
  Değerli okurlar bu günkü yazımızın konusunu mükelleflerle meslek mensupları arasında yaşanabilecek olan, fakat meslek etiği bakımından aslında yaşanmaması gereken bir konu oluşturmaktadır. Uygulamada sık karşılaşılan bir sorun olan, defter ve belgelerin mükelleflerle aralarındaki husumet nedeniyle meslek mensubu tarafından mükelleflere iade edilmemesi halinde neler yapılabileceğini ele alacağız.
  Borçlar Kanunu'nun 11'inci maddesine göre, kanunda açıkça şekil şartı belirtilmeyen hallerde akitlerde şekil serbestisi esastır. HMK m 200'e göre de belirli bir meblağı (2.500.-TL) aşan bütün akitlerin yazılı şekilde yapılması esastır. 
  3 Ocak 1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SM, SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24'üncü maddesine göre, taraflar, mesleki konularda yapılacak işlemler için sözleşme yapabileceklerdir. Defter tutmada, süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde, inceleme, tahlil ve denetim yapmada ve bunlarla ilgili rapor ve benzerini düzenlemede, Yeminli Mali müşavirlerin tasdik işlemlerinde sözleşme yapılması zorunludur. Ayrıca, SM, SMMM ve YMM Ücretlerin Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13'üncü maddesine göre de, meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir meblağı kapsaması şarttır. Ücret sözleşmesinin sözlü yapıldığının belirlenmesi durumunda, meslek mensubu hakkında disiplin cezası uygulanacaktır.
  Yönetmeliğin 25'inci maddede de sözleşmede bulunması gereken asgari bilgiler düzenlenmiştir.  26'ncı maddede ise sözleşmenin feshi düzenlenmiştir. Bu maddede; “taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler bir ay içinde devir teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle sahiplerine geri verilir. Devir teslim gerçekleşmediği takdirde durum meslek mensubu tarafından odaya bildirilir. Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 26'ncı maddeye 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 10'uncu maddesi ile, “Ücretin ödenmemesi ve meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması, fesihde meslek mensubunun haklı gerekçesidir” hükmü eklenmiştir.    27'nci madde hükmüne göre de; meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduolduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erecektir. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilecektir.
   
  340 numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesine göre de, meslek mensupları, mükelleflerle aralarında düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmeleri gereğince elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri gönderebileceklerdir. Münferit olarak talepte bulunan mükelleflerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. VUK 257'nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özet bir sözleşme düzenlenmesi gerekecektir. Kağıt ortamında düzenlenip verilen beyannameler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen beyannamelerin hukiki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmayacaktır.
  386 numaralı VUK Genel Tebliğinde de, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş SM, SMMM ve YMM’ler, mükelleflerle aralarında düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmeleri gereğince, mükelleflerin beyannamelerinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Sadece aracılık hizmeti alan mükellefler veya kanuni temsilcileri, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi aracılık hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere, tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdürler. Aracılık hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler de verilen bu bilgiler doğrultusunda elektronik beyanname formatına uygun olarak beyannameleri düzenlemek zorundadırlar. Bu bilgilerin elektronik ortamda gönderilerek onaylanan beyannameye doğru yansıtılmaması halinde, ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
  Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin aracılık yetkisi talep eden tüzel kişiliğin yetki verdiği kişiye teslimi aracılık yetkisi talep eden tüzel kişiliğe teslim hükmünde sayılacaktır.
  Aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliğin, yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliğe ait olacaktır.
  Söz konusu yetkinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde yetki verilen kişinin, aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliği temsil yetkisinin devam ettiği kabul edilecektir.
  Mükelleflerin SM, SMMM, YMM ile aralarındaki sözleşmeyi Noter aracılığıyla feshetmesi ve bunu ilgili meslek mensubuna Noter aracılığıyla bildirmesi durumunda, mükellefin bu durumu derhal ilgili vergi dairesine de başvurarak bildirmesi gerekir. Vergi dairesine bildirimde bulunulmaması halinde ilgili meslek mensubunun beyanname gönderme yetkisi devam edecektir. Mükellefle, ilgili meslek mensubu arasında beyannamede yer alan bilgilerin doğuracağı sonuçlar bakımından müteselsil sorumluluk olmasına rağmen, mükellefle ilgili SM, SMMM, YMM arasında bir husumet varsa, örneğin Kurumlar Vergisi eki olan bilanço, gelir tablosu ve kesin mizan kasıtlı bir şekilde gerçeği yansıtmayan bir biçimde düzenlenebilecektir. Örneğin, bilançoda olmaması gereken bir borç varmış gibi gösterilerek bilanço hatalı düzenlenebilecektir. Bu sefer mükellef bu durumu Düzeltme Beyannamesi vererek düzeltmek istediğinde, husumetli olduğu meslek mensubu tarafından onaylanmamış bir Düzeltme Beyannamesi de oluşturulmuş ve onaylanmamış yani onay bekliyor ise, mükellef Düzeltme Beyannamesini onay bekleyen Düzeltme Beyannamesi olduğu için veremeyecektir. Bu durumda da aşağıda anlatacağımız hukuki süreç yaşanacaktır. Bu nedenlerle mükelleflerin derhal feshedilen sözleşmeyi vergi dairesine bildirmesi çok önemlidir.
  Mükelleflerin meslek munsubu ile aralarındaki sözleşmeyi Noter aracılığıyla feshetmesine ve ilgili meslek mensubuna tebliğ etmesine rağmen meslek mensuplarının defter ve belgeleri mükellefe iade etmemesi halinde neler yapılması gerekecektir?
  Bu durumda öncelikle meslek mensubunun bağlı olduğu odaya yazılı olarak başvurularak aradaki sözleşmenin feshedilmesine rağmen ve ilgili sürelerin dolmasına rağmen defter ve belgelerin iade edilmediği, defter ve belgelerin iadesi için gerekli sürecin başlatılması ve ilgili meslek mensubu hakkında disiplin kovuşturması yapılması talep edilecektir. Ancak, odanın devreye girmesine rağmen sürecin gereğinden fazla uzaması veya odaya rağmen defter ve belgelerin iade edilmemesi hallerinde, memur suçlarına bakan Cumhuriyet Savcılıklarına dilekçe ile başvurularak, sözleşmenin feshedilmesine, ilgili meslek mensubuna tebliğ edilmesine, meslek mensubunun bağlı olduğu odaya başvurulmasına rağmen defter ve belgelerin iade edilmediği, defterlerin iade edilmemesi nedeniyle defterlere günü gününe yapılması gerekli kayıtların yapılamadığı, bu durumun vergi kanunları bakımından suç teşkil ettiği, herhangi bir vergi incelemesi, karşıt inceleme ya da diğer resmi kurum incelemesi durumunda defterlerin ve belgelerin resmi kurumlara ibraz edemeyeceğinden, örneğin, Katma Değer Vergisi bakımından tüm yüklenilmiş olunan KDV’lerin indirimlerinin reddedilmesi, vergi ziyaı cezası kesilmesi ve Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesine göre kaçakçılık suçu (hapis cezası) ile cezalandırılma gibi durumlarla karşı karşıya kalma ihtimalinin bulunduğu gibi hususlar belirtilmelidir. Defter ve belgelerin zorla alıkonulmuş olmasının Türk Ceza Kanununun 155/2'inci maddesinde düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma (Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur), suçunu oluşturduğu, yine örneğin sözleşmenin fesh edilmesine rağmen ve vergi dairesine bildirimde bulunulmamış olması nedeniyle meslek mensubunun kötü niyetle beyanname vermiş olması gibi bir durumda TCK’nın 207'nci maddesinde düzenlenen Özel Belgede Sahtecilik Suçu'nu (Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) işlediği belirtilmelidir. Hem vergi kanunları, hem TCK ve diğer kanunlar açısından işlenen suçlar nedeniyle memur suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısına dava açılması için başvurulabilecektir. Bu hukuki süreçte meslek mensubu defter ve belgeleri iade edebilecektir ya da iade etmemesi halinde hapis cezası ve adli para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecektir.
  Oda bakımından meslek mensubunun defter ve belgeleri mükellefe iade etmemesi disiplin suçu verilmesini gerektirecektir. Ayrıca, görevi ile ilgili olarak TCK’ya göre ceza alınmış olması da disiplin suçları bakımından göz önüne alınacaktır. Kanaatimizce meslek odalarının defter ve belgelerin sözleşmenin feshine rağmen iade edilmemesi durumunu acilen görüşerek sonuca ulaştırması gerekmektedir. Defter ve belgeler mükellefler bakımından mükellefiyetle ilgili ödevlerini yerine getirebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Aksi türlü hukuki süreç devam edecektir ki, meslek mensuplarının bu durumla karşı karşıya gelmesi meslek etiği bakımından karşılaşılmaması gereken bir durumdur.
   
  Kaynak: www.MuhasebeTR.com
  (Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
   

  Bu haber 3505 defa okunmuştur.

  Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

  Alıntı Yazılar

  SSK KULLANICI ŞİFRESİ E-BEYANNAME ŞİFRESİ HAKKINDA

  SSK KULLANICI ŞİFRESİ E-BEYANNAME ŞİFRESİ HAKKINDA SSK KULLANICI ŞİFRESİ E-BEYANNAME ŞİFRESİ HAKKINDA BİLMEDİĞİMİZ KONULAR
  NECMEDDİN ÖCAL SİTE SAHİBİ VE SORUMLUSU05.Ekim.2010

  TAKVİM-SAAT

  ANKET

  Sizce Muhasebecilerin En Büyük Problemleri Tahsilatlarmı  Tüm Anketler

  HAVA DURUMU

  ISPARTA YALVAÇ

  Copyright © 2010 MuhasebePortal
  RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi