MuhasebePortal
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE LİNKLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR

  ISPARTA SMMO

  ATATÜRK KÖŞESİ

  TARIMSAL ÜRÜNLERDE BAĞKUR TEFKİFAT KESİNTİ ORANI 01-01-2014 DE % 2 OLARAK DEĞİŞTİ

  TARIMSAL ÜRÜNLERDE BAĞKUR TEFKİFAT KESİNTİ ORANI 01-01-2014 DE % 2 OLARAK DEĞİŞTİ

  Tarih 11.Temmuz.2013, 10:35 Editör Necmeddin Öcal

  SKG KURMUNUN 02-07-2013 TARİH 27 SAYILI GENELGESİ

                                                        SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI
                                                                 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
                                                                       
     GENELGE
     2013- 27
  1- Genel Açıklamalar
   Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “Primlerin ödenmesi” baĢlıklı 88 inci maddesinin 12 nci fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiĢ olanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek Ģartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir” hükmüne yer verilmiĢtir.
  12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliğinin “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” baĢlıklı 108 inci maddesinin beĢinci fıkrasında ise “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiĢ olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dıĢında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla %5 oranında kesinti yaptırmak suretiyle tahsil eder. Kurum bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” hükmü, 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle; “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ olup, uygulamaya iliĢkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
  Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğde yer alan tarımsal kesinti uygulamalarına iliĢkin olarak Kurum personeli ve kesinti sorumluları tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar aĢağıda detaylarıyla birlikte açıklanmıĢtır.
  2- Tarımsal Kesinti Yapacak Olanlar
  Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kiĢiler aĢağıda gösterilmiĢtir.
  a) Kamu kurum ve kuruluĢları ile kamuya ait ticari iĢletmeler
  b) Kamu iktisadi teĢebbüsleri
  c) Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar)
  d) Ticaret Ģirketleri
  e) ĠĢ ortaklıkları
  f) Dernekler
  g) Vakıflar
  h) Dernek ve vakıfların iktisadi iĢletmeleri
  ı) Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai iĢletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler
  i) Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
  3- Sattıkları Ürünlerden Kesinti Yapılacak Olanlar
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiĢ olanların, prim borçları olup olmadığının hazırlanan program aracılığı ile sorgulanmasından sonra prim borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek Ģekilde kesinti yapılacaktır.
  4- Sattıkları Ürünlerden Kesinti Yapılmayacak Olanlar
  Yapılan sorgulama sonucunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte prim borcu olmayanlar ile prim borcunu yapılandırmıĢ ya da taksitlendirmiĢ olanlardan,
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamı dıĢındaki çalıĢmalarından dolayı sigortalı olanlardan,
  5510 sayılı Kanun ile bu Kanundan önce yürürlükte olup mülga kanunlar kapsamında taraflarına emeklilik, yaĢlılık ve malullük aylığı bağlanmıĢ olanlardan,
  Kuruma baĢvurarak “Tarımsal Kesinti Muafiyet Belgesi” almıĢ olanlardan,
  satın alınan ürün bedellerinden tarımsal kesinti yapılmayacaktır.
  5- Kesinti Oranı
  Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kiĢiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek Ģartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.
  Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmaz, verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden borç tutarını geçmemek Ģartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapılır.
  Tarımsal kesinti iĢlemlerinde müstahsil makbuzunun düzenlendiği tarihte geçerli olan kesinti oranı dikkate alınacaktır.
  6- Tarımsal Ürün Kesintisi Yapacak Olanların (Kesinti Sorumlusu) Tescili ve ġifre Verilmesi
  Kesinti tutarlarının Kurum ve sigortalı hesaplarına süresi içerisinde ve tam olarak intikali, tarımsal ürün satanlardan borçlu olanların ve borç miktarlarının tespit edilmesi, tarımsal kesintiden muaf olanların tespiti ile yanlıĢ ve yersiz olarak yapılmıĢ kesinti tutarlarının hak sahiplerine iadesi konularında uygulamayı kolaylaĢtıran, suiistimali ve mükerrerliği engelleyen, zaman ve emek israfının önüne geçerek iĢ ve iĢlemlerin daha doğru ve kontrol edilebilir hale gelmesini sağlayan e-Kesinti bilgisayar programı hazırlanarakiĢletime açılmıĢtır.
  9- Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma Verilmesi
  Tebliğin 7 nci maddesine göre tarımsal ürün satın alan gerçek ve tüzel kiĢilerin bir ay içinde yaptıkları kesintilere iliĢkin kesinti bildirim listelerini (EK-3), takip eden ayın son iĢ gününe kadar Kuruma göndermeleri gerekmektedir.
  Ancak Tebliğin Geçici 2 nci maddesine göre gerçek ve tüzel kiĢiler belge veya bilgileri elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutuluncaya kadar bir ay içinde yapacakları kesintiler için örneği Tebliğ ekinde yer alan Kesinti Bildirim Listesini düzenleyecekler ve Kurum hesaplarına yaptıkları ödemelere iliĢkin belgelerin birer fotokopisini veya suretini sözkonusu Kesinti Bildirim Listesine ekleyerek, takip eden ayın son iĢ günü mesai bitimine kadar zirai gelir vergisi kesintisi ile ilgili muhtasar beyannamelerini vermekle yükümlü oldukları vergi dairelerinin bulunduğu illerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine vereceklerdir.
  Bu doğrultuda Kurum BaĢkanlık Makamının 15/2/2013 tarihli oluruna istinaden 6 aylık bir dönem için ikili bir uygulamanın yapılması uygun görülmüĢ ve husus BaĢkanlığımızca 19/3/2013 tarihinde yayımlanan 2013/7 sayılı e-postamız ile duyurulmuĢtur. Söz konusu e-postada da belirtildiği üzere 2013 Nisan – Eylül döneminde yapılan alımlar için isteyen kesinti sorumluları kesinti bildirim listelerini kağıt ortamında, isteyen kesinti sorumluları ise Kurumdan kullanıcı kodu ve Ģifre alarak e-Kesinti programı aracılığı ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
  9.1- Kesinti Bildirim Listelerinin Kağıt Ortamında Kuruma Verilmesi
  Kesinti sorumluları 1/4/2013 - 30/9/2013 tarihleri arasında yaptıkları alımlara iliĢkin her bir ayda üreticilerden yapacakları kesintiler için örneği Tebliğ ekinde yer alan Kesinti Bildirim Listesini doldurmak suretiyle ya da daha önce Kuruma bildirdikleri Ģekilde bildirimlerini yapabileceklerdir.
  Ayrıca Kurum hesaplarına yaptıkları ödemelere iliĢkin belgelerin birer fotokopisini veya suretini söz konusu Kesinti Bildirim Listesine ekleyerek, takip eden ayın son iĢ günü mesai bitimine kadar zirai gelir vergisi ile ilgili muhtasar beyannamelerini vermekle yükümlü oldukları vergi dairelerinin bulunduğu illerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine vereceklerdir.
  Kesinti bildirim listelerinin kağıt ortamında sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi Ģeklinde gönderilmesi de mümkün bulunmaktadır. Kesinti bildirim listelerinin taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi Ģeklinde gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Adi posta yolunun tercih edilmiĢ olması halinde ise, Kurum evrak kayıtlarına giriĢ tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
  9.2- Kesinti Bildirim Listelerinin e-Kesinti Programı ile Kuruma Gönderilmesi
  Kesinti sorumlularının bildirimlerini e-Kesinti programı aracılığı ile gönderebilmesi için Kurum internet sitesinin e-SGK bölümünde yer alan e-Kesinti linki aracılığı ile programa bağlanmaları gerekmektedir. e-Kesinti Programı içinde “Kesinti Bildirim Listesi Düzenle/Gönder” paneli aracılığı ile bildirim listesi gönderilebilmektedir. Bu menüde öncelikle dosya aç bölümünden bildirim listesinin dönemi oluĢturularak sistemde bir dosya oluĢturulur ve oluĢturulan dosya seçilerek açılır. Üreticilerden tarımsal kesinti yapılıp yapılmayacağı programda sorgulama yapılarak tespit edilir. Bunun için üreticinin T.C. Kimlik Numarası ve ürün alım tarihi girilerek ekranda „‟Kesinti Ġçin Sorgulama Yap‟‟ butonu iĢaretlenir ve sorgulama yapılır. Eğer sorgulanan üreticiden kesinti yapılması gerekiyorsa ürün alım bedeli girilerek kayıt eklenir. Eklenen kayıtlar ekranın altında bulunan kesinti bildirim listesinde görüntülenir. Sorgulanan üreticiden kesinti yapılmaması gerekiyorsa program uyarı verecektir. Ġlk girilen kayıtla beraber sistem bildirim listesini hafızaya alır. Programdan çıkıĢ yapılsa bile liste silinmez ve programa yeniden bağlanılınca liste üzerine kayıt gitme imkanı vardır. Bildirim listesine bir ay içinde yapılan alımlar için girilen kayıtlar tamamlandıktan sonra liste muhasebeleĢtirilir. Yapılan bu bildirim kesinti sorumlusunun faaliyet gösterdiği yerdeki Kurum ünitesinin görüntüleme ekranına düĢer. Ayrıca muhasebeleĢen kayıtlar için bankaya tahakkuk bilgisi gönderilir. Kesinti sorumluları tarafından muhasebeleĢtirilen bu bildirim listeleri için program tarafından oluĢturulan tahakkuk fiĢi (EK-5) alınır. Bankada (Ziraat Bankası) on-line MOSĠP tahsilatları/tarımsalkesinti (tevkifat primleri) menüsünden 12 rakamlı kesinti sorumlusu sicil numarası ile tahakkuk sorgulaması yapılarak tahsilatı yapılır. Kesinti tutarları, yapılan tahsilattan sonra sistem tarafından bildirim listesinde kayıtlı bulunan 4/b tarım sigortalılarının ödemeler listesine kesinti tarihi itibarıyla (26) MOSĠP kaynak kodu ile otomatik olarak iĢlenir.
  E-Kesinti programı ile kesinti bildirim listesi oluĢtururken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, üreticilerden kesinti yapılması gerekip gerekmediğinin tespit edilmesi amacıyla „‟Kesinti Ġçin Sorgulama Yap‟‟ butonu iĢaretlenmek suretiyle program aracılığı ile sorgulama yapılmasıdır. Böylece kesinti yapılması gerekenler tespit edilecek ve kesinti yapılmaması gerekenlerden yersiz kesinti yapılması engellenmiĢ olacaktır.
  Herhangi bir nedenle “Kesinti Ġçin Sorgulama Yap” butonu iĢaretlenmeden ve sorgulama yapmadan üreticiden kesinti yapılmıĢ ise yapılan kesinti tutarları “Alım Önceden GerçekleĢti Kesinti Yükle” butonu iĢaretlenerek sisteme yüklenir. Bu buton iĢaretlendiği zaman üreticinin tescil ve borç sorgusu yapılmadan kesinti tutarları bildirim listesine iĢlenir. Yapılan kesinti tutarları; kesinti yapılan üreticinin 4/b tarım sigortalısı olması halinde sigortalının ödemeler listesine kesinti tarihi itibarıyla (26) MOSĠP kaynak kodu ile iĢlenir. Kesinti yapılan üretici 4/b tarım sigortalısı değil ise emanet hesaba alınır ve kesinti yapılanın talebi halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince MOSĠP sistemi üzerinden iade edilir.
  Ġade iĢlemi için üretici ikametgâhının bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu talep üzerine iade edilmesi gerektiği tespit edilen tutarlar için sosyal güvenlik il müdürlükleri muhasebe birimlerine iadeye iliĢkin yazı gönderilir. Muhasebe birimlerince gelir saymanlığı emanetinde bulunan bu tutarlar, MOSĠP sisteminden T.C. Kimlik Numarası ile anlaĢmalı bankalara ödeme emri gönderilmek suretiyle iade iĢlemi gerçekleĢtirilir.
  E-Kesinti programı aracılığı ile gönderilen kesinti bildirim listelerine ait tahakkuk tutarları ödendiği zaman yapılan kesinti tutarları; kesinti yapılan üreticinin 4/b tarım sigortalısı olması halinde sigortalının ödemeler listesine kesinti tarihi itibarıyla (26) MOSĠP kaynak kodu ile iĢlenir.
  Kesinti bildirim listesi tahakkuk tutarı ödenmemiĢ olsa dahi, ait olduğu ayı takip eden ayın son gününde 4/b tarım sigortalılarının ödemeler listesine kesinti tarihi itibarıyla ve program tarafından otomatik olarak (26) MOSĠP kaynak kodu ile iĢlenmekle birlikte, kesinti sorumluları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi baĢlatılır.
  E-Kesinti programı ile Kuruma gönderilen kesinti bildirim listeleri TGEC programı ile kesinlikle yüklenmeyecektir.
  Belge veya bilgileri elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kiĢilerin,
  a) Kurum bilgisayar sisteminde kesinti uygulama programının çalıĢmasını engelleyecek Ģekilde;
  1) Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar,
  2) Elektrik ve iletiĢim alt yapısında meydana gelen arızalar,
  3) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve iĢlem yapmayı engelleyici durumlar,
  4) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,
  b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,
  c) (a) ve (b) bentleri dıĢında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar,
  nedeniyle ve bu hususların Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile belgelendirilen engelleyici nedenlerin ortaya çıkması halindebelge ve bilgileri, öngörülen sürede Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beĢinci iĢ gününün sonuna kadar gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öderse bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiĢ kabul edilir.
  Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü tutulan gerçek ve tüzel kiĢilerin, muhtasar beyanname yönünden bağlı oldukları vergi dairelerinin değiĢmesi halinde, bu değiĢiklik Kurumun ilgili ünitesine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden sonra kesinti sorumlularının tescil bilgilerinin güncellenmesi kesinti sorumlusunun yeni ünitesi tarafından Güvence Programı içerisinde yer alan “Tarımsal Kesinti ĠĢlemleri” bölümündeki “Tescil ve ġifre Güncelleme” paneli aracılığı ile yapılır. Nakil nedeniyle yapılan güncelleme iĢlemleri yeni ünite tarafından kesinti sorumlusunun eski ünitesine bildirir.
  DeğiĢikliğin gerçekleĢtiği tarihten itibaren kesinti sorumluları kesinti bildirim listelerini yeni vergi dairelerinin bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine göndermeleri gerekmektedir.
  10- Kesinti Bildirim Listelerinin Süresi DıĢında Kuruma Verilmesi
  10.1- Süresi dıĢında Kuruma verilen kesinti bildirim listelerinin iĢleme alınması
  Tebliğin “Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma Verilmesi” baĢlığını taĢıyan 7 nci maddesinin beĢinci fıkrasında “Kesinti Bildirim Listelerinin kesinti tarihini takip eden aybaĢından itibaren bir yıllık süreden sonra Kuruma intikal ettirilmesi halinde, 13 üncü maddede belirtilen Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiĢ memurları tarafından yapılacak denetim ve kontrol sonucunda uygunluğu tespit edilen Kesinti Bildirim Listeleri iĢleme alınır.” hükmüne yer verilmiĢtir.
  Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun Müstahsil Makbuzu baĢlığını taĢıyan 235 inci maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.
  Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.
  Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.
  Müstahsil makbuzunda en az aĢağıda yazılı bilgiler bulunur:
  1. Makbuzun tarihi;
  2. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi;
  3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi;
  4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.
  Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.
  Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.” hükmü yer almaktadır.
  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre, ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 1, ticaret borsalarında tescil ettirilmeden satın alınan zirai mahsuller için % 4, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 2 Gelirstopajı ve bunun % 10'u kadar da fon ayrılmaktadır. Ayrıca, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın alınan ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben % 1 oranında prim kesintisi yapılmaktadır.
  Anılan düzenlemelerden de anlaĢılacağı üzere, bir Ģirket tarafından müstahsil makbuzu düzenlenmesi sonucunda, bu makbuz ile ilgili vergi dairesi ve ticaret borsası boyutu oluĢmaktadır.
  Dolayısıyla, kesinti tarihini takip eden aybaĢından itibaren bir yıllık süreden sonra Kuruma intikal ettirilen kesinti bildirim listeleriyle ilgili olarak sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin ilgili personelince aĢağıda belirtilen kayıt ve belgeler temin edilerek incelenecektir.
  - Ticaret borsaları kayıtları,
  - Vergi dairesi kayıtları,
  - Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının (özellikle Maliye Bakanlığı) yaptığı kontrol ve denetimler sonucunda düzenlenen raporlar,
  - Sigortalılığın baĢlangıç ve sona ermesinin tespitine iliĢkin baĢkaca belgeler.
  Yapılacak incelemeler neticesinde, doğruluğu hakkında yeterli kanaat oluĢmayan kesinti bildirim listeleri incelenmek üzere Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiĢ memurlarına sevk edilecektir.
  Örnek-1: Kuruma verilme süresi 31/5/2013 tarihinde sona eren kesinti bildirim listelerinin 1/6/2013 tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde Kuruma verilmiĢ olması halinde, kesinti bildirim listelerinin uygun olduğunun tespiti için Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiĢ memurlarına sevk edilmeden, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin ilgili personelince değerlendirilerek iĢleme alınır.
  Örnek-2: Kuruma verilme süresi 31/5/2013 tarihinde sona eren kesinti bildirim listelerinin 1/6/2014 tarihi ve sonrasında Kuruma verilmiĢ olması halinde, bu kesinti bildirim listeleri Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiĢ memurlarına sevk edilmeden önce sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin ilgili personelince yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda iĢlem tesis edilecektir.
  10.2- Ġdari para cezası uygulaması
  Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayan veya yaptıkları kesinti tutarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal ettirmeyen ya da Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen Kesinti Bildirim Listesini süresi içerisinde göndermeyen gerçek ve tüzel kiĢiler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca iĢlem yapılır ve Kesinti Sorumlularına idari para cezası uygulanır. Ġdari para cezası Genelge ekindeki örneği (EK-6)‟da yer alan tebligat formu ile ilgiliye tebliğ edilir.
  30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “Ġdarî para cezaları her takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiĢtir.
  GENELGENİN TAMAMI BURAYA ALINMAMIŞTIR MESLEK MENSUBU ARKADAŞLARI İLGİLENDİREN
  KISIMLAR  ALINMIŞTIR.


  Bu haber 14627 defa okunmuştur.

  Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

  Güncel Haberler

  BASİT USUL DEFTER VE MUHTASAR BEYANNAME UYGULAMASININ ERTELENMESİ HK

  BASİT USUL DEFTER VE MUHTASAR BEYANNAME UYGULAMASININ ERTELENMESİ HK 499 Sayılı BASİT USUL DEFTER VE 4 sayılı MUHTASAR BEYANNAME UYGULAMASININ ERTELENMESİ HK

  DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN HATALAR

  DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN HATALAR DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN HATALAR VE CÖZÜMLERİ
  NECMEDDİN ÖCAL SİTE SAHİBİ VE SORUMLUSU05.Ekim.2010

  TAKVİM-SAAT

  ANKET

  Sizce Muhasebecilerin En Büyük Problemleri Tahsilatlarmı  Tüm Anketler

  HAVA DURUMU

  ISPARTA YALVAÇ

  Copyright © 2010 MuhasebePortal
  RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi