MuhasebePortal
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE LİNKLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR

  ISPARTA SMMO

  ATATÜRK KÖŞESİ

  FİNASMAN GİDER KISITLAMASI

  FİNASMAN GİDER KISITLAMASI

  Tarih 18.Nisan.2013, 10:33 Editör Necmeddin Öcal

  FİNASMAN GİDERLERİ ÖZ SERMAYENİN % 10 NU GEÇMEMESİ GEREKİYOR


  FİNASMAN GİDER KISATLAMASI

   


  2013 yılından itibaren geçici vergilerin hazırlanmasında önceki yıllara oranla bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Bunların neler olduğu aşağıda kısaca ele alınmıştır;

  1- Finansman Giderlerinin Tamamı Bundan Böyle Gider Yazılamayacak!

  15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 Kanunla Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında  1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni bir düzenleme yapılmıştır.

  Buna göre kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere GİDER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

  Uygulama: 2013 yılı için Bakanlar Kurulu’nca söz konusu oranın sektör ayrımı yapılmaksızın % 10 olarak belirlendiğini düşünelim.

  (X) AŞ nin 2013 yılı öz sermayesi (yıl boyunca sabit) 100.000 TL olup,  işletmede kullanılan yabancı kaynakları da (yıl boyunca sabit) 150.000 TL, borçlanma giderleri ise 24.000 TL dır.


  Buna göre;  yabancı kaynakların Öz kaynağı aşan kısmı ( 150.000 TL – 100.000 TL =)     50.000 TL, buna isabet eden borçlanma gideri ( 24.000 TL * 50.000 TL / 150.000 TL =)
  8.000 TL,  kurum kazancından indirilemeyecek borçlanma gideri ise ( 8.000 TL * % 10 =)
  800 TL olacaktır.

  ------------------------------------------/---------------------------------------------

  689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.  800 (KKEG)

                                                 780 FİNANSMAN GİDERLERİ  800

  Finansman Gider Kısıtlaması

  ----------------------------------------------------------------------------------------  Finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak 2.nci vereceğimiz bir örnekle uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda açıklamak gerekirse;

   

  TOGGÖZ LTD ŞTİ

   

  Öz Sermaye(Özkaynak) Toplamı                                                   = 2.500.000 TL

  Yabancı Kaynakların Toplamı                                                         = 3.200.000 TL

  Yatırıma Kullanılan Kredi Tutarı                                                    =    200.000 TL

  Yatırım kullanılan kredi için ödenen faiz tutarı                              =      12.000 TL

  Ocak-Mart/2013 geçici vergilendirme dönemi Finansman Gideri    =      72.000 TL

   

  Öz kaynakları 2.500.000 TL olan işletmede 3.200.000 TL yabancı kaynak kullanılmış bunun 200.000TL’lik kısmı yatırımlarda kullanılan kredi olduğu dikkate alındığında yabancı kaynaklar nedeniyle yapılan toplam 72.000 TL finansman giderinden yatırımlarda kullanılan kredi için yapılan 12.000TL faiz giderinin çıkarılması (yani bunun tamamının gider olarak dikkate alınması) gerekir.

   

  İşletmenin öz kaynağını aşan kısım olan 700.000 TL yabancı kaynağa isabet eden finansman gideri 13.125 TL (60.000 x 700.000/3.200.000) olacaktır. 13.125 TL'lik finansman giderinin %10'u (Bakanlar Kurulunca oranın yüzde 10 olarak belirlendiği kabul edilmiştir.) olan 1.312,5 TL de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

   

  Yapılması gereken yevmiye kaydı

  ----------------------------------------30.03.2013-----------------------------------------

  689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.  1.312,5 (KKEG)

                                                 780 FİNANSMAN GİDERLERİ  1.312,5

  --------------------------------------/--------------------------------------------------------

  2- Yurt dışına verilen hizmetlerde bir ilk: KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

  2013 yılının ilk geçici vergi beyannamesi hazırlanırken yapılacak farklı uygulamalardan biri de yurt dışı mukim kişi ve kuruluşlara verilen bir takım hizmetlerde KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ getirilmesi olmuştur. Buna göre;

  Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

  Sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin elde ettiği kazançlara indirim uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığından alınan ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunulması zorunludur. Eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelerin de Milli Eğitim Bakanlığından alınan izin belgesi veya ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

  Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olmak şartıyla sağlık turizmi ile uğraşan işletmelerin de indirimden faydalanması mümkündür.

  İndirimden faydalanma şartları aşağıdaki gibidir;

  - İlgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olmalıdır.

  - Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması

  - Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi.

  -Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması.

  -İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin yararlanıcısınınyurt dışında olması

  3- İştirak Kazançları İstisnasında Değişiklik

  7 Seri Nolu KVK Genel Tebliği ile İştirak kazançları istisnası" başlıklı bölümün ikinci ve son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Buna göre kurumların;

  1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

  2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

  3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları

  kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

  Ancak, diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.

  4- Bağış ve Yardımlarda Değişiklik !

  7 Seri Nolu KVK Genel Tebliği ile getirilen yeniliklerden biri de bağış ve yardımlarla ilgilidir. Buna göre; Eğitim ve sağlık tesislerinin yanında dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar", da vergi matrahından düşülebilecektir. Bununla beraber mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler"e yapılan bağışlar ile dini hizmetler" veren yerlere yapılan bağış ve yardımlarda kurum kazancında düşülebilecektir.

  "Düzenlemedeki "ibadethane" ve "yaygın din eğitimi verilen tesis" ifadelerinden de Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan yerler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi olan ve din eğitimi verilen tesislerin anlaşılması gerekmektedir.

  Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacakibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yaygın din eğitimi verilen tesisler için yapılan harcamaların da Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınca denetlenmesi gerektiği tabiidir."

  Yukarıdakilere ek olarak Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı kurum kazancının % i ile sınırlı olmak şartıyla vergi matrahından düşülebilecektir.

  5- Diğer İndirimler Satırına Girişim Sermayesi Fonu’da eklenmiştir

  6322 Sayılı Kanunla Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir.

  Buna göre, göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.